logo_eu

logo_prow_v2

Innowacyjna forma współpracy i sprzedaży oraz dystrybucji zróżnicowanych produktów rolnych, która polega na utworzeniu krótkiego łańcucha dostaw producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie. Ponadto celem operacji jest poprawa konkurencyjności oraz jakości produktów wytwarzanych przez grupę operacyjną EPI a także promocje na rynkach lokalnych i rozwój krótkich cykli dostaw.

Cel realizacji zadania
Celem operacji jest innowacyjna forma współpracy i sprzedaży oraz dystrybucji zróżnicowanych produktów rolnych, która polega na utworzeniu krótkiego łańcucha dostaw produktów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie oraz poprawa konkurencyjności i jakości produktów wytwarzanych przez grupę operacyjną EPI a także promocje na rynkach lokalnych i rozwój krótkich cykli dostaw.

Okres realizacji: 4 styczeń 2022- 31 grudzień 2022 

Numer umowy o przyznanie pomocy 00070.DDD.6509.10111.2021.10

Środki finansowe przyznane na realizację operacji
1. ze środków EFRROW- 206797,50zł (63,63%),
2. z krajowych środków publicznych- 118202,50zł (36,37%)

CAŁOŚĆ DOTACJI: 325 000 ZŁ

Zadania w projekcie
1. Utworzenie wspólnego punktu sprzedaży – stacjonarny/wyjazdowy
2. Stworzenie strony internetowej Grupy EPI
3. Utworzenie sklepu internetowego Grupy EPI
4. Utworzenie wspólnej promocji i dystrybucji produktów poprzez ujednolicone logo, etykiety, szybką dostawę do klienta (bezpośrednio skuterem).

Plan realizacji zadania
W skład grupy operacyjnej EPI pod nazwą Niezapomniane Smaki wchodzi sześciu rolników o zróżnicowanym asortymencie produktów. Dotychczas sprzedaż produktów z gospodarstw odbywała się w ograniczony sposób poprzez sprzedaż lokalnym konsumentom najczęściej z domu i na targu. W okresie docelowym Grupa operacyjna EPI założyła tworzenie krótkiego łańcucha dostaw poprzez rozszerzenie dotychczasowego asortymentu wytwarzanych produktów przez każdego z rolników oraz zorganizowaniu wspólnej sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów, a także ekspansję sprzedaży poza województwo podlaskie.

Korzyści płynące z realizacji zadania

  • usprawnienie pracy,
  • skrócenie czasu przetwarzania surowców,
  •  podniesienie jakości produktów zarówno w przetwórstwie mleka, oleju i mięsa.

W ramach krótkiego łańcucha dostaw kluczowa przy sprzedaży produktów jest różnorodność asortymentu. W przypadku zakupu sprzętu do przetwarzania produktów ważna jest higiena w dystrybucji, dłuższe zachowanie wartości odżywczych produktów. Te wszystkie opisane czynniki wpłyną na zasadność realizacji operacji i tworzenia krótkiego łańcucha dostaw. Poprzez wspólne etykiety, na których znajdą się informacje o ich produktach, pochodzeniu będą mogły w bezpieczny i pewny sposób sprzedać je klientom bezpośrednim. Wspólne logo i marka konsorcjum podniesie jakość ich produktów.

logo_eu

logo_prow_v2
Innovative form of cooperation, as well as distribution of diversified agricultural products. It consists in creating a short supply chain of agricultural producers through their better integration. Moreover, the aim of the operation is to improve the competitiveness and the quality of products manufactured by the EPI operational group, promote them on the local markets and develop short delivery cycles.The goals of the task
The establishment of the EPI Operational Group under the name The Unforgettable Flavours will be to create and develop a short supply chain which will consist in organizing and introducing food products to the market as well as joint sales, distribution and promotion of the products.Implementation period: 4th of january 2022- 4th of january 2023

Grant Agreement Number DDD.6509.10111.2021.10

Financial resources allocated to the implementation of the operation
1. from EFRROW funds – PLN 206 797.50 (63.63%),
2. from domestic public funds – PLN 118,202.50 (36.37%)

ENTIRE SUBSIDY: PLN 325,000

Tasks in the project
1. To Establish a joint point of sales – stationary / mobile
2. To Create the EPI Group website.
3. To set up the EPI Group online store.
4. To create one joint promotion and distribution of the products under one specified logo, labels, quick delivery to the customer (directly on a motor scooter).

The plan of the task completion
The establishment of the EPI Operational Group under the name The Unforgettable Flavours consists of six farmers with wide range of diversified products. Until now, the sale of the farm products have been limited and have been performed by selling to the individual customers or on a local market only. „The Unforgettable Flavours”, in the target period, aimed at creating the short supply chain by expanding the exising range of products, manufactured by the individual farmers. It is also achieved by organizing shared sales, a distribution and promotion of the products and expanding the sales beyond the Podlaskie voivodship.

Benefits of the completion of the task

  • Work improvement,
  • shortening the time processing of the raw materials,
  • improving the quality of products in milk, oil and meat processing.

In the short supply chain, the key to the product selling is the variety of the assortment.
When purchasing equipment for the product processing, the hygiene is essential, as well as preserving the nutritional value of the products over a longer period of time.
All the factors mentioned above are the strong reason for the creation of the short supply chain as well as operating it. Common labels (assigned and standarizied only to our group), with information about the products and their origin, will help to sell the products in a safe and reliable way. The joint logo and the brand of our consortium will increase the quality of the products.